Computer Center
 


นักศึกษา พ.ต.พ.
ต้องใส่ใจการสอบ V-NET
เพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานอาชีวศึกษา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
• R-Funclub คนพันธุ์อาร์
• สทศ(NIETS)
• R-radio network

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2555

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ V-NET ปีการศึกษา 2555 และองค์ประกอบข้อสอบตามสาขาวิชา

เอกสารการจัดสอบ
(1) คู่มือ V-NET สำหรับศูนย์สอบและสนามสอบ ปีการศึกษา 2555
(2) การประชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2555  วันที่ 30 ก.ค. 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ 
(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
(2) บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ
(3) บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย (บัตรยังไม่หมดอายุ)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ
(1) ดินสอดำ 2B
(2) ยางลบ
(3) ปากกา

ประกาศ
แจ้งศูนย์สอบ : สทศ.จะจัดส่งคู่มือสำหรับสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ รวมทั้ง DVD การจัดสอบให้แก่ศูนย์สอบ ระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 มกราคม 2556

แจ้งโรงเรียน : สทศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเลขที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2556 เป็นต้นไป


ประกาศผลสอบ V-NET คลิกที่นี่

V-NET คืออะไร 
V-NET ย่อมากจาก Vocational National Educational Test คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา

สทศ.จัดสอบ V-NET ให้แก่ใคร
สทศ.จัดสอบ V-NET ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษา ปวช.ชั้นปีที่ 3

วัตถุประสงค์ของการสอบ V-NET คืออะไร
(1) เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)
(2) เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
(3) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

เปิดระบ V-NET แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555
เปิดรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2555
ศูนย์สอบเลือกสนามสอบระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2555
สนามสอบส่งรายชื่อห้องเรียนระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2555
ศูนย์สอบเลือกห้องสอบระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 255

เข้าระบบ V-NET

1. กรณี ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ไม่ถูกต้อง สทศ. มีแบบคำขอแก้ไขข้อมูล (สทศ. 6)โดยสามารถ Download แบบฟอร์ม (คลิกที่นี้) ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนมาด้วย แล้วนำเอกสารมายื่นได้ที่สนามสอบ โดย สทศ. ทำการแก้ไขให้ถูกต้องในวันประกาศผลสอบ 

เข้าระบบ V-NET คลิกที่นี่ 

   
   
   
 
free counters