อ.พรภิมล สาคร
(หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์)
อ.ลักษณา วาทิน
อ.โพธิ์ชัย อิทธิบำรุงรักษ์
อ.อนุรักษ์ แย้มหงษ์
อ.ศิริรัตน์ สุนันทา
อ.อนุสรณ์ พวงเทพ
อ.เพชรล้อมทอง อ่อนเรียบร้อย
อ.เอกชัย เดชอุดม
อ.ณัฐวดี คุณพงษ์
อ.กิตติพงษ์ ถูกจิตร

 

>>กลับสู่หน้าหลักคณาจารย์ของโรงเรียน