อ.มานิดา ปาริจฉัตต์
(หัวหน้าภาควิชาการบัญชี)
อ.ประไพ เพชรแดง
อ.วรรณี เลิศพิภพพร 
อ.ลักขณา ตันเจริญ
อ.พรทิพย์ นิ่มเสมอ
อ.ยุวดี ชีชนะ
อ.ไพรัตน์ ลิ้มปองทรัพย์  
อ.สุพัฒนา นาคประดิษฐ์
 อ.อรนุช กลิ่นพิกุล 
อ.โสภณ การะพิมพ์
อ.จันทนา พงษ์รัตน์
อ.วิทยา ยิ่งนคร
อ.ศศิธร ท้าวปราบภัย
อ.สุกัญญา เที่ยงเอม
อ.สุชัญญา สหะเดช