อ.พรทิพย์ ปานน้อย
(หัวหน้าภาควิชาชีพพื้นฐาน)
อ.วารุณี วรพันธ์
อ.สันติ อุปนิกขิต
อ.เยาวลักษณ์ รัตนศรี
     
อ.วิไลเลขา เมฆพิพัฒน์มงคล