อ.วรรธนี แช่มเชื้อ
(หัวหน้าภาควิชาปฏิบัติสำนักงาน)
 อ.เพ็ญแข สร้อยสุวรรณ
อ.รักษมณ ทองสมาน
อ.ราตรี รุ่งเรือง
อ.ปรีชา ชีชนะ
อ.ยุพา ใจศิริสวย
อ.พัชรา ด้วงนุ้ย
อ.พจนีย์ สกุลนา

>>กลับสู่หน้าหลักคณาจารย์ของโรงเรียน