อ.สุทธิณี ควรพินิจ
(หัวหน้างานบริหารงบประมาณและการเงิน)
อ.วรรณี เลิศพิภพพร
อ.พัชรา ด้วงนุ้ย
อ.อนุสรณ์ พวงเทพ