คณาจารย์ของโรงเรียน ภาควิชาพื้นฐานทั่วไป
 
อ.สุพัตรา แย้มคลี่
(หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทั่วไป)
อ.วรรณี เทศวิรัช
อ.สวลี แมวขาว
อ.ขจร แก้วจรัส
อ.อินทิรา เอมสมบูรณ์
อ.นิสิต สีหาบุตร
อ.เจษฎา เทพรักษา
อ.ประชิด ช่างทอง
อ.สมชาย รุ่งเรือง
อ.ปานแข รุ่งศรีฟ้า
อ.ชาญชัย กุทาพันธ์
อ.อนุพงศ์ ทองพลอย
อ.มนัส ดุจดา
อ.สุพรรณ เพชรแดง
อ.เยาวลักษณ์ รัตนศรี
อ.ชัยวิทย์ ชูยศ
อ.ธนกฤต กนกทอง
อ.ณัฐพงษ์ สังข์กลิ่นหอม
อ.ฉัตรชัย เมืองทอง
   
 
free counters