โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ และพณิชยการตั้งตรงจิตร

เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวงพระบรมราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 222-4815, 222-8249, 622-1919 FAX 222-7457, 622-1464