ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์
ผู้อำนวยการ

ปณิธานท่านผู้อำนวยการในการบริหารโรงเรียน

           ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ดีฉันมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพอย่างแท้จริง ตรงตามความมุ่งหมายของหลักสูตรผู้เรียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้ ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมคิดเป็นทำงานเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในสังคอมได้อย่างมีความสุขและเป็นคนดี คนเก่ง ให้แก่สังคมไทยในอนาคต