อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

โรงเรียนมีอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 4 หลังประกอบด้วย 1. ห้องเรียน จำนวน 38 ห้องเรียน
 2. ห้องปฏิบัติการ
  2.1 ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทย จำนวน 7 ห้อง ประกอบด้วยเครื่องพิมพ์ดีดไทย จำนวน 440 เครื่อง
  2.2 ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ห้อง ประกอบด้วยเครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษ จำนวน 200 เครื่อง
  2.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ห้อง ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง
  2.4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อินเตอร์เนต จำนวน 1 ห้อง มีจำนวนเครื่อง 30 เครื่อง
  2.5 ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง
  2.6 ห้องปฏิบัติสำนักงาน จำนวน 1 ห้อง
  2.7 ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ห้อง
  2.8 ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ห้อง
 3. ห้องสมุด จำนวน 1 ห้อง และศูนย์หนังสือครู-อาจารย์ จำนวน 1 ศูนย์
 4. ห้องพยาบาล จำนวน 1 ห้อง
 5. ห้องฝ่ายบริหารและห้องประกอบ 5.1 ห้องผู้บริหาร
  5.2 ห้องพักครู-อาจารย์
  5.3 ห้องกิจกรรม
  5.4 ห้องฝ่ายวิชาการ
  5.5 ห้องฝ่ายปกครอง
  5.6 ห้องทะเบียนและวัดผล
  5.7 ห้องการเงิน