อ.พรสวรรค์ แย้มกวีตระกูล
(ผู้ช่วยอาจารย์ฝ่ายวิชาการ)
อ.สุพัตรา แย้มคลี่ 
อ.พรภิมล สาคร

>>กลับสู่หน้าหลักคณาจารย์ของโรงเรียน