คณาจารย์ของโรงเรียน ภาควิชาการตลาดและการท่องเที่ยว และวิชาชีพพื้นฐาน
 
อ.พรสวรรค์ แย้มกวีตระกูล
(หัวหน้าภาควิชาการตลาด)
อ.รวมพร ประพฤติธรรม
อ.เบ็ญจมาศ รอดพิทักษ์
อ.สุนันทา โสรณสุทธิ์
อ.โฉมศรี อัยยิมาพันธ์
อ.กาญจนี พรหมดวง
อ.ฉันทนา วงศ์ประศาสตร์
อ.วันเพ็ญ เชื้อชวลิต
อ.จิโรจ ศรีธรรมมา
อ.ดวงแข ศรีธรรมมา
อ.บุญรุ่ง จันทร์นาค
อ.วราทิตย์ จันทร์สุวรรณ
อ.พรทิพย์ ปานน้อย
อ.วารุณี วรพันธ์
อ.สันติ อุปนิกขิต
อ.เยาวลักษณ์ รัตนศรี
อ.วิไลเลขา เมฆพิพัฒน์มงคล
อ.วาสนา กาชัย
อ.โยติกา อุนัยบรรณ
อ.ศิริรัตน์ บุณยเกตุ
     
อ.เอื้องทิพย์ สุวิทวงศ์

>>กลับสู่หน้าหลักคณาจารย์ของโรงเรียน

   
 
free counters