คณาจารย์ของโรงเรียน งานปกครอง
 

 

อ.วรรณี เทศวิรัช
(หัวหน้างานปกครอง)
อ.ปรีชา ชีชนะ
อ.วารุณี วรพันธ์
อ.ลักขณา ตันเจริญ
อ.โฉมศรี อัยยิมาพันธ์
อ.ขจร แก้วจรัส
อ.เจษฎา เทพรักษา
อ.จิโรจ ศรีธรรมมา
อ.ชาญชัย กุทาพันธ์
อ.อนุพงศ์ ทองพลอย
อ.ประไพ เพชรแดง
อ.เพ็ญแข สร้อยสุวรรณ
อ.สมชาย รุ่งเรือง
อ.สุพรรณ เพชรแดง
อ.วันเพ็ญ เชื้อชวลิต
อ.ชัยวิทย์ ชูยศ
อ.นิสิต สีหาบุตร
อ.ฉัตรชัย เมืองทอง
   
 
free counters