หลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะสั้น (Chinese Camps)
  ที่โรงเรียนการท่องเที่ยวมณฑลยูนนาน
  เมืองคุนหมิง ประเทศจีน
 
    ค่าธรรมเนียมการเรียน
    ระยะเวลา 30 วัน ค่าเล่าเรียน 33,500 บาท
     
    อัตรานี้ : รวมค่าธรรมเนียมการเรียน, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่าที่พัก
    อัตรานี้ไม่รวม : ค่าอาหาร, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
     
     
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     
  โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ โทร. 0-2222-4815, 0-2222-8249